Ordet Totum kommer från latinets helhet, och utgör ett nyckelbegrepp i mitt arbete. För mig hänger kropp och själ ihop och ska inte behandlas var för sig utan måste ses som en helhet. Behandlingsmetoden Basal Kroppskännedom syftar till att återskapa balansen i kroppen via skonsamma rörelser.
Ing-Marie Olsson
Ordet Totum kommer från latinets helhet, och utgör ett nyckelbegrepp i mitt arbete. För mig hänger kropp och själ ihop och ska behandlas som en helhet.
Ing-Marie Olsson
Bild: Basal kroppskännedom

Basal Kroppskännedom™

Basal Kroppskännedom™ är en sjukgymnastisk behandlingsmetod som fokuserar på människans egen läkande kraft, oberoende av symptom. Hela människan tas i beaktande eftersom kroppen ses som en odelbar helhet. Kroppsliga förbättringar påverkar därför den psykiska hälsan positivt.

Basal Kroppskännedom™ består av en serie enkla övningar där man är mentalt medveten om hur övningarna utförs och upplevs i kroppen. Övningarna kan göras stående, sittande, liggande eller gående, alltefter personens funktion och förmåga. Genom att öva Basal Kroppskännedom™ förbättras medvetenheten kring kroppen möjligheter och begränsningar. Metoden möjliggör att snabbare uppmärksamma kroppens signaler och symtom som t.ex. muskelspänningar, hjärtklappning och/eller smärta och därmed förbättras möjligheten att återskapa balans i kroppen och aktiviteten eller situationen kan hanteras lättare. På så vis kan smärta, stress etc. lindras och minskas.

BAS MQ-E står för Body Awareness Scale, Movement Quality and Experience eller på svenska Rörelsekvalitet och kroppsupplevelse. Det är ett rörelsetest och utvärderingsinstrument som består av tre olika delmoment: En observationsdel där sjukgymnasten bedömer och skattar en serie rörelser utifrån olika kriterier; stabilitet i funktion, andning och koordination samt relaterande och närvaro, ett frågeformulär där klienten/patienten får svara på en del frågor om kroppen samt slutligen en upplevelsebaserad intervju där klienten/patienten får beskriva upplevelsen av och i kroppen utifrån fyra olika rörelser. Syftet i min verksamhet är att testet ska vara en hjälp i att lägga upp en behandling utifrån klienten/patienten resurser, möjligheter och begränsningar, samt ett sätt att utvärdera effekten av behandlingen och därmed också kvalitetssäkra den.